CE Belgesi

CE Belgesi

CE Belgesi

CE Belgesi

CE işareti, Avrupa Birliği'nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren ürünlerin bu direktiflere uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir Birlik işaretidir. CE işareti, ürünlerin, amacına uygun kullanılması halinde insan can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığı ile çevreye zarar vermeyeceğini, diğer bir ifadeyle ürünün güvenli bir ürün olduğunu gösteren bir işarettir.

Türkiye'de bulunan bir imalatçı ce işaretini kullanmak için aşağıdakileri yapmalıdır: Ürünle ilgili Yeni Yaklaşım Direktiflerinin Tespiti Ürüne ait direktiflerde atıf yapılmış Standardların tespiti veya herhangi bir standarda atıf yapılmamışsa genel güvenlik standartlarının tespiti Standardlara uygun üretimi planlamak Direktiflerde de belirtildiği üzere uygunluk değerlendirme amaçlı firmanın yapısına uygun bir modülün tespiti zorunlu kılınmışsa bir NOTIFIED BODY Onaylanmış Kuruluş'a müracaat ve uygunluk değerlendirme işlemi Teknik Dosyanın hazırlanması Uygunluk Beyanı (Declaration of Conformity) yapılarak, CE işaretinin kullanımı Avrupa Birliği ( AB) üye ülkeler itibariyle teknik standartlar arasında uyum sağlamak amacıyla bir sistem oluşturmuştur.

Bu sistemlerin amacı, üye ülkeler arasında ulusal standartların yerine Avrupa normlarını (EN) oluşturmaktır.Bu normları daha sonra gruplanarak (tıbbi alet, asansör, oyuncak, elektrikli aletler gibi) 19 maddelik AB direktiflerini ortaya çıkarmaktadır. 1995 yılından itibaren, çoğunluğu zorunlu olmamakla beraber AB'ye ithal edilecek ürünlerde AB normlarına uygunluk ifadesi olan CE işareti aranmaya başlamıştır.Bu işaret ürünün direktiflerce belirlenen şartlara uygun olarak üretildiğini ve pazara sürüldüğünü belirtir. Topluluğa ithal edilen ürünlere CE işareti olmadığı taktirde doğabilecek zarardan ithalatçı ve üretici sorumlu olacaktır. CE bir kalite markası değildir.Sağlık, güvenlik çevre ve tüketicinin korunması gereklerine uygun olduğunu gösterir.CE işareti taşıyan bir ürün, AB üyesi ülkeler arasında serbest dolaşıma girmekte; böylece işaret bir nevi "ürün pasaportu" işlevini görmektedir.

CE işareti bulunan bir ürünün AB ve EFTA ülkelerinden, standartlarla ilgili yasal gerçekler ortaya konularak geri çevrilmesi mümkün değildir.CE işareti, ürünün topluluk teknik mevzuata uygunluğunu belirten bir semboldür. Bir ürün için CE işaretinin nasıl temin edileceği ürünün taşıdığı riske bağlıdır.Düşük riskli ürünler için asgari gereklerin yerine getirildiği yalnızca üreticinin beyanı ile belgelendirildiği halde yüksek riskli ürünler için bir test belgelendirme kuruluşuna (kontrol ve belge verme yetkisine sahip firma )gerek vardır.

Ürün Grubu

İlgili AB Direktifi

Yetkili Kuruluşlar

Asansörler

Lifts

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Makinalar

Machinery

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Basınçlı kaplar

Pressureequipment

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

İnşaat malzemeleri

Construction products

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sıcak su kazanları

Hot WaterBoilers

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Gaz Yakan Cihazlar

AppliancesBurningGaseousFuels

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Basit basınçlı kaplar

Simple pressurevessels

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Alçak Gerilim Cihazları

Lowvoltageequipment

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Elektromanyetik Uyumluluk

Electromagnetic Compatibility

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Tıbbi cihazlar

Medicaldevices

Sağlık Bakanlığı