KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kanunu) Amacı ve Kapsamı Nedir?

KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kanunu) Amacı ve Kapsamı Nedir?

KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kanunu) Amacı ve Kapsamı Nedir?

KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kanunu) Amacı ve Kapsamı Nedir?

Bu kanunun amacı (KVKK), kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Bu kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydı ile otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.

Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri, kişiyle ilişkisi kurulabilecek her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişinin doğrudan kesin teşhisini sağlayan kimlik bilgilerinin yanı sıra yardımcı veriler aracılığıyla kişinin kimliğine ulaşılabilecek veriler de kişisel veri kapsamına girmektedir.

Kişisel verilerin çeşidi ve büyüklüğünün her geçen gün artmasıyla kişisel veri daha önemli hale gelmiştir. Bu verilerin işlenmesi bazı avantajların yanında özel bilgilerin gizliliği konusunda ortaya çıkan endişeleri de beraberinde getirmiştir. Bu durum kişisel verilerin korunması ve sınır ötesi paylaşımına ilişkin tartışmalara neden olarak verilerin yetkisiz kişilerce ele geçirilmesi, bilinçsiz davranışlar sonucu oluşan veri ihlalleri, kişilerin veri mahremiyetinin sağlanamaması gibi sorunlar ile ilgili yasal düzenlemelerin yapılmasını gerektirmiştir.

Veri Sorumlusu Kimdir?

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Tüzel kişiler, kişisel verileri işleme konusunda gerçekleştirdiği faaliyetler kapsamında bizatihi kendileri “veri sorumlusu” olup, ilgili düzenlemelerde belirtilen hukuki sorumluluk tüzel kişinin şahsında doğacaktır. Bu konuda kamu hukuku tüzel kişileri ve özel hukuk tüzel kişileri bakımından bir farklılık gözetilmemektedir.

Kanuna göre veri sorumlusu kişisel verilerin işlenme amacını ve yöntemini belirleyen kişidir. Yani işleme faaliyetinin “neden” ve “nasıl” yapılacağı sorularının cevabını verecek kişidir.

Veri İşlemede Uyulması Zorunlu İlkeler:

1.Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

2.Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

3.İşlendikleri amaçla bağlantılı,sınırlı ve ölçülü olma,

4.Belirli,açık ve meşru amaçlar için işlenme,

5.İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme,

olarak sıralanabilir.

Kişisel Verilerin Korunmasının Şirkete Faydaları:

  • Uyum,
  • Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi,
  • Yaptırımlardan Kaçınma,
  • Rekabet Gücü,
  • İtibar,
  • Müşteri Memnuniyeti,