Stratejik Ürün Destek Programı

Stratejik Ürün Destek Programı

Stratejik Ürün Destek Programı

Programın Amacı ve Kapsamı

Amacı: Stratejik ürün yatırımlarının desteklenmesi suretiyle küçük ve orta ölçekli işletmelerin teknolojik üretim yeteneklerini geliştirerek ithalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesini sağlamak, üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımını sağlayarak cari açığın azaltılmasına katkıda bulunmak amacıyla yapacakları yatırımların desteklenmesidir.

Kapsamı: Küçük ve orta ölçekli işletmeler Stratejik Ürün Destek Programı Stratejik Ürün/Ürün Grubu Listesinde yer alan stratejik ürünleri üretmek üzere geri ödemeli 2 Milyon TL ve geri ödemesiz 3 Milyon TL olmak üzere toplam 5 Milyon TL’ye kadar desteklenecektir.

Başvuru Şartları:

  1. KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve aktif durumda olan,
  2. Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olan,
  3. En az 1 yıldır faaliyette olan,
  4. Stratejik Ürün Destek Programı Stratejik Ürün/Ürün Grubu Listesinde yer alan stratejik ürünleri Paydaş (Kamu kurum/kuruluşu veya orta büyüklükteki işletme veya büyük ölçekli işletme) ile işbirliği yaparak üretecek,

işletmeler başvuru yapabilir.

Desteklenecek Proje Giderleri

Destek Süresi: Proje Süresi: Azami 36 Ay

Destek Üst Limitleri: Program kapsamında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli
2 Milyon TL ve geri ödemesiz 3 Milyon TL olmak üzere toplam 5 Milyon TL.

Destek Kalemleri

Destek Oranları

Makine-teçhizat desteği*

%100 (%60 Geri ödemesiz + %40 Geri Ödemeli)

Yazılım giderleri desteği

%60 Geri ödemesiz

Personel gideri desteği

%60 Geri ödemesiz

Bilgi transferi desteği

%60 Geri ödemesiz

Test-analiz, kalibrasyon ve referans numune desteği

%60 Geri ödemesiz

Hizmet alımı desteği

%60 Geri ödemesiz

*(Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilir ve geri ödemeli destek oranından aynı oran azaltılır.)

Programdan yararlanma koşulu

(1) Bu programa KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve aktif durumda olan, Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsündeki işletmeler stratejik ürünleri üretmek üzere başvurabilir.

(2) Başvuruda bulunacak işletmelerin program başvurusundan en az 1 (bir) yıl önce kurulmuş olması şartı aranır.

(3) İşletme, bu programa Paydaş ile işbirliği yaparak başvurur.

(4) Paydaş tanımı içerisinde yer alan orta ölçekli işletmelerin ölçeğinin tespitinde 18.11.2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” kapsamında belirtilen kriterler dikkate alınır. Son iki yıllık mali verileri ve/veya çalışan sayıları “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” kapsamında belirtilen sınırları aşan işletmeler ise büyük işletme olarak dikkate alınır.

(5) Paydaş tanımı içerisinde yer alan işletmeler 18.9.2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15431 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilen sektör sınırı yer almaksızın Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek ve tüzel kişi statüsündeki işletmelerdir