KOBİ TEKNOYATIRIM - KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

KOBİ TEKNOYATIRIM - KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

KOBİ TEKNOYATIRIM - KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

Programın Amacı ve Kapsamı

Amacı: Ar-Ge veya yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini amaçlayan yatırımları desteklemek suretiyle ihracatı artırmak ve ülke ekonomisine katma değer sağlamak için yapacağınız yatırımlarının desteklenmesidir.

Kapsamı: KOBİ Teknoyatırım Destek Programı “Teknoloji Alanları Tablosunda” belirlenen

  • Düşük Teknoloji ve Orta-Düşük Teknoloji alanlarından yer alan Ar-Ge veya yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkmış ürünler için gerçekleştirilecek yatırımlar 500 Bin TL’ ye kadar,
  • Orta-Yüksek Teknoloji ve Yüksek Teknoloji alanlarında yer alan ürünler için gerçekleştirilecek yatırımlar 5 Milyon TL’ye kadar

desteklenecektir.

Başvuru Şartları:

- (1) Bu programa KOSGEB Veri tabanına kayıtlı ve aktif durumda olan, Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsündeki işletmeler ekte yer alan KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Teknoloji Alanları Tablosunda belirtilen alanlarda yatırım projelerini sunarak başvurabilir.

(2) Başvuruda bulunacak işletmelerin, program başvurusundan en az 1 (bir) yıl önce kurulmuş olması şartı aranır.

(3)İşletmenin, Program kapsamındaki desteklerden yararlanabilmesi için KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekir.

(4) Bu programdan;

a)KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge veya yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,

b)Patent belgesi ile koruma altına alınan,

c)Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,

ç)Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan, prototip çalışması tamamlanmış ürün sahibi işletmeler veya fikri sınai mülkiyet haklarını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler yararlanır.

(5) Ar-Ge veya yenilik projesi; Kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenerek başarı ile sonuçlanmış ve başarı ile sonuçlandığına dair belgeye sahip olan işletmeler, projenin başarı ile sonuçlandırıldığı tarihten itibaren 5 (beş) yıl içerisinde programa başvuru yapabilirler. KOSGEB tarafından desteklenen Ar-Ge veya yenilik projelerinin tamamlanma tarihi Kurul karar tarihidir.

(6) Patent belgesi ile koruma altına alınan ürüne ait başvurularda; patent belge tarihinin, başvuru tarihinden itibaren en fazla 5 (beş) yıl önce alınmış olması esastır. Patent belgesi ile koruma altına alınmış ürünlerde patentin İşletmeye devrinin Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde gerçekleşmiş olması gerekir.

7) Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan ürün için doktora mezuniyet tarihinden itibaren 5 (beş) yıl içinde Programa başvuru yapılması esastır. (8) Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesi ile başvuru yapacak İşletmelerin, başvuru yaptıkları tarih itibariyle TÜR Deneyim Belgelerinin güncel olması gerekir.

(8) Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesi ile başvuru yapacak İşletmelerin, başvuru yaptıkları tarih itibariyle TÜR Deneyim Belgelerinin güncel olması gerekir.

(9) Ar-Ge veya yenilik projesi başarıyla tamamlanmış veya doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan ürün sahipleri veya mirasçıları kendilerine kanunen tanınan mali hakları, karşılıklı ya da karşılıksız olarak; süre, yer ve içerik itibariyle sınırsız bir şekilde, noter onaylı kullanım hakkı sözleşmesi ile İşletmeye devretmiş olmalıdır.

Desteklenecek Proje Giderleri

Desteklenecek Projeye ilişkin Süre, Üst Limit ve Destek Kalemleri

Destek Süresi: Yatırım Projesi Süresi: Azami 36 Ay

Destek Üst Limitleri: Düşük Teknoloji, Orta-Düşük Teknoloji alanlarından yer alan ürünler için 500 Bin TL, Orta Yüksek Teknoloji ve Yüksek Teknoloji alanlarında yer alan ürünler için 5 Milyon TL

Destek Kalemleri

Destek Oranları

a)Makine-teçhizat desteği*

%100 (%60 Geri ödemesiz + %40 Geri Ödemeli)

b)Üretim hattı tasarım giderleri desteği

%60 Geri ödemesiz

c)Yazılım giderleri desteği

%60 Geri ödemesiz

ç)Personel gideri desteği

%60 Geri ödemesiz

d)Eğitim ve danışmanlık desteği

%60 Geri ödemesiz

e)Tanıtım ve pazarlama giderleri desteği

%60 Geri ödemesiz

*(Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilir ve %100 olması için kalan destek oranı kadar geri ödemeli destek verilir.)