Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği

Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği

Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği

2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı, gaz yakan cihazların ve donanımların normal olarak kullanıldığı durumlarda insanların, evcil hayvanların ve eşyaların güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde piyasaya arz edilmesini ve/veya hizmete alınmasını sağlamaktır.

Kapsam

(1) Bu Yönetmelik, gaz yakan cihazları ve bunların donanımlarını kapsar.

(2) Özel olarak tasarlanmış aşağıda belirtilen cihazlar bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır:

a) Endüstriyel tesislerde gerçekleştirilen endüstriyel işlemlerde kullanım için,

b) Hava taşıtları ve demiryollarında kullanım için,

c) Laboratuvarlarda geçici kullanıma yönelik araştırma amaçları için.

(3) İkinci fıkranın amaçları doğrultusunda, tasarımın yalnızca belirli bir sürece veya kullanıma yönelik belirli bir ihtiyacı ele almayı hedeflediği hallerde cihazın “özel olarak tasarlandığı” kabul edilir.

(4) Bu Yönetmeliğin amaçları doğrultusunda, aşağıdaki koşulların sağlanması durumunda bir cihazın “normal olarak kullanıldığı” kabul edilir:

a) İmalatçının talimatlarına göre cihazın doğru olarak montajının yapılması ve düzenli olarak bakımının sağlanması,

b) 6 ncı maddenin birinci fıkrası uyarınca yapılan bildirimde belirtildiği gibi, gaz yakıtı kalitesindeki normal bir sapma ve besleme basıncındaki normal bir dalgalanma ile birlikte kullanılması,

c) Üretim amacına uygun olarak veya makul bir şekilde kullanılması.

(5) Cihazlar veya donanımlar için bu Yönetmelik tarafından ele alınan hususların Birlik uyumlaştırılmış mevzuatı kapsamındaki başka bir düzenleme tarafından daha belirgin bir biçimde ele alınması durumunda, bu cihazlar ve donanımlara söz konusu hususlar kapsamında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz veya uygulanmasına son verilir.

(6) Ek I’in3.5. maddesinde belirtilen temel enerji gereklerinin rasyonel kullanımı, 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca kabul edilen bir tedbirin kapsadığı cihazlara uygulanmaz.

(7) Bu Yönetmelik, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması ve binaların enerji verimliliği ile ilgili tedbirlerin alınması hususunda yetkili kuruluşların yükümlülüğünü etkilemez.